โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดโครงการอบรม Michelin Talent and Delvelopment ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดโครงการอบรม Michelin Talent and Delvelopment ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 มิถุนายน 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 723 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอบรม Michelin Talent and Delvelopment

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้นำคณะคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ครูพี่เลี้ยง เดินทางเข้าร่วมโครงการอบรมดังกล่าว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาในโครงการในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม นักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา ระดับปริญญาตรี และนักศึกษาระดับปริญญาโท ครูพี่เลี้ยงในโครงการ ก่อนที่จะเข้าฝึกประสบการณ์ในโรงงานจริง

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : อ.ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา