โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา แนะนำบริการสารเทศฯ เชิงรุก...ปีที่ ๒ (ครั้งที่ ๒) นศ.ใหม่ วทส.  | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

สวส.มทร.ล้านนา แนะนำบริการสารเทศฯ เชิงรุก...ปีที่ ๒ (ครั้งที่ ๒) นศ.ใหม่ วทส.

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 3 กรกฎาคม 2561 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 780 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    วันนี้ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดโครงการ "แนะนำบริการสารสนเทศต่างๆของมหาวิทยาลัยฯ ที่เกี่ยวข้องและควรรู้” ปีที่ ๒ แก่นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ ๑ ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา ๒๕๖๑  โดยมีกำหนดการจัดโครงการฯ ทั้งหมด ๑๑ ครั้งด้วยกัน
    โดยครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมฯ ครั้งที่ ๒ สำหรับนักศึกษาใหม่  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ๓ หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ และหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จำนวน ๑๓๕ คน ณ ชั้น ๓ อาคารวิศวะ (ห้อง C3-305) อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด)  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประเสริฐ  ลือโขง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวเปิดการจัดกิจกรรมครั้งนี้
    ซึ่งกิจกรรมฯ เป็นลักษณะการบรรยายให้ความรู้ ประกอบการร่วมเล่นเกม ตอบคำถาม ชิงรางวัล โดยรายละเอียดกิจกรรมฯ ช่วงแรก บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ นำเสนอเกี่ยวกับภาพรวมของหน่วยงาน ,ช่องทางการติดต่อสื่อสารที่กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Socail Media) ,การให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WIFI)  ,การค้นหารหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ,การเปลี่ยน Password ,คู่มือบริการสารสนเทศ ,การใช้งานระบบ E-mail สำหรับนักศึกษา  ,การดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ , การใช้งาน VPN ,การใช้งานห้องสมุด ,วิธีการสืบค้นหาหนังสือ ,สิทธิการยืมและคืนหนังสือ ,RCDL ,การใช้งาน Tell Me More  ,ระบบ E-Learning ,บริการห้องสำหรับนักศึกษา รวมถึงการใช้งานระบบทะเบียนกลาง ,หลักสูตรและแผนการเรียน ,การชำระเงิน ,การลงทะเบียน ,การประเมินอาจารย์ผู้สอน ,ตรวจสอบผลการสอบ ,ขอเอกสารทางการศึกษา ,ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ,รับปริญญาบัตร เป็นต้น
  เป้าประสงค์ในการจัดกิจกรรม ทางผู้จัดโครงการฯ ต้องการสร้างความเข้าใจ การเข้าถึง เกี่ยวกับระบบสารสนเทศต่างๆ ของ มทร.ล้านนา ที่ให้บริการ รวมถึงการนำเสนอข้อมูลกิจกรรม ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ที่สามารถตอบโจทย์ผู้ใช้บริการให้มากที่สุด และทั้งยังเป็นการสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีร่วมกันอีกทางหนึ่งด้วย 
โดยกิจกรรมครั้งที่ ๑ (ที่ผ่านมา) สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  ณ อาคารเรียนรวมภูมิปัญญาล้านนา ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๔ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) และครั้งต่อไป (ครั้งที่ ๓) วันที่ ๔ กรกกฏาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๐๐ น. สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ (รอบที่ ๑) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุม ๓  อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ชมภาพเพิ่มเติมคลิก....https://goo.gl/X1oBZQ

ข่าว :  ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : เวธน์วิวัฒน์ เชื้อไทย กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
          นายพัลลภ สุพรรณ ,นายม่อนลือ ลุงสุ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา