โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ จัดประชุมย่อยโครงการจัดการศึกษารูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานและวิจัยอุตสาหกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ จังหวัดแพร่ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยฯ จัดประชุมย่อยโครงการจัดการศึกษารูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานและวิจัยอุตสาหกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ จังหวัดแพร่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 กรกฎาคม 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 218 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ จังหวัดแพร่

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา จัดประชุมย่อยโครงการจัดการศึกษารูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานและวิจัยอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน ภายใต้โครงการขยายผลจัดการศึกษาแบบบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน ( Work-integrated Learning ) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบงกช โตไพบูลย์ รองผู้อำนวยการด้านวิชาการ กิจการนักศึกษาและงานวิจัย ได้กล่าวเปิดงาน พร้อมบรรยายวัตถุประสงค์โครงการ โดย รศ.ดร.ชัยยศ  สันติวงษ์ ได้กล่าวรายงานการดำเนินงาน WiL แนะนำตัวและแบ่งกลุ่ม และนำเสนอทิศทาง กิจกรรม และความต้องการระหว่าง มทร.ล้านนา และสถานศึกษาร่วม 

และในโอกาสเดียวกันนี้ วิทยาลัยฯ ได้ประชุมร่วมกับ อบจ.แพร่ และกลุ่มอุตสาหกรรมแพร่น่านในประเด็นการจัดการศึกษา อีกด้วย

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : ว่าที่ร้อยตรีหญิง ชไมพร สุขใจ๋ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา