โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจากสถาบันไทย - เยอรมันและกระทรวงอุตสาหกรรม ประชุมความร่วมมือด้านเมคคาทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจากสถาบันไทย - เยอรมันและกระทรวงอุตสาหกรรม ประชุมความร่วมมือด้านเมคคาทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 กรกฎาคม 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 492 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ผู้บริหารและคณาจารย์ หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอกนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ได้รับเกียรติจาก ทีมผู้บริหารสถาบันไทย - เยอรมัน และกระทรวงอุตสาหกรรม ในการประชุมความร่วมมือด้านเมคคาทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปทางการเกษตร บนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

และในโอกาสเดียวกัน ผู้บริหารและคณาจารย์วิทยาลัยฯ ได้มีโอกาสเข้าพบ รองศาสตราจารย์ ศีลศิริ สง่าจิต ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อแนะนำโครงการต่างๆ ที่ดำเนินงานโดยวิทยาลัยฯ และสร้างความร่วมมือในระยะยาวต่อไป

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : อ.ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา