โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดประชุมบุคลากรสายวิชาการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ C1 มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดประชุมบุคลากรสายวิชาการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ C1 มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 กรกฎาคม 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 588 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 5 อาคาร C1 มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ เป็นประธานในการจัดประชุมบุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ C1 มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์วิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมกันครบถ้วน 

โดยในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการรายงานความก้าวหน้าในเรื่องการปรับปรุงหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยตัวแทนหลักสูตร และกลุ่มวิชาได้รายงานความก้าวหน้าด้านต่างๆ และถือโอกาสนี้แนะนำบุคลากรใหม่ ( ครูพี่เลี้ยง ) ประจำวิทยาลัยฯ อีกด้วย

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : ณยศ สังข์คำภา / วุฒิชัย มณีกุลออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา