โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ให้เกียรติเยี่ยมชมและปรึกษาแนวทางการจัดทำร่างหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาบัตรวิชาชีพ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ให้เกียรติเยี่ยมชมและปรึกษาแนวทางการจัดทำร่างหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาบัตรวิชาชีพ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 สิงหาคม 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 390 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสารภี C2-202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบงกช โตไพบูลย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิศร กวาวสิบสาม หัวหน้าหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ในหลักสูตร ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น  ศรีสุข คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ในโอกาสเยี่ยมชมและดูงานแนวทางจัดการศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ของวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำร่างหลักสูตร ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของมหาวิทยาลัยนครพนม

โดยมีอาจารย์สิทธิศักดิ์ ยี่ยวน อาจารย์ประจำหลักสูตร กล่าวถึงหลักสูตร ตวศ. ในด้านการจัดการเรียนการสอน รูปแบบการสอน และเนื้อหาของรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร พร้อมทั้งมีการซักถามและหารือ เพื่อนำไปจัดทำร่างหลักสูตรการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาต่อไป

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ภาพ : นิพนธ์ เขื่อนแก้วออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา