โลโก้เว็บไซต์ ตารางสอบกลางภาค Mid Term ประจำภาคการศึกษาที่ 1 / 2561 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ตารางสอบกลางภาค Mid Term ประจำภาคการศึกษาที่ 1 / 2561

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 สิงหาคม 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 995 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตารางสอบกลางภาค Mid Term ประจำภาคการศึกษาที่ 1 / 2561

ระดับ ปวช.

เตรียมบริหารธุรกิจ ปี 1 - ปี 3              ==> ดาวน์โหลด

เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ปี 1 - ปี 3         ==> ดาวน์โหลด

เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี 1 - ปี 3  ==> ดาวน์โหลด

ระดับ ปริญญาตรี

หลักสูตร วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร / วท.บ.หลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการอาหาร  ==> ดาวน์โหลด

วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  ==> ดาวน์โหลด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา