โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการค่ายบูรณาการ STEM กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 3 ณ มทร.ล้านนา น่าน | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการค่ายบูรณาการ STEM กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 3 ณ มทร.ล้านนา น่าน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 สิงหาคม 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 308 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ค่ายบูรณาการสะเต็มกับภูมิปัญญาท้องถิ่น รอบการนำเสนอผลงานโครงงาน จ.น่าน

วันที่ 17 สิงหาคม บุคลากรวิทยาลัยฯ ราย อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร ร่วมมือกับ สวทช.ภาคเหนือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ มทร.ล้านนา น่าน พร้อมกับทีมวิทยากรสะเต็ม มทร.ล้านนา จัดกิจกรรม “ค่ายบูรณาการ STEM กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 3” รอบการนำเสนอโครงงานสะเต็ม ของเยาวชนระดับมัธยมปลายในโรงเรียนเขตจังหวัดน่าน ที่ มทร.ล้านนา น่าน

โดยเป็นโครงงานเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองต่อความต้องการ โดยใช้ STEM หรือทักษะด้านวิทยาศาสตร์ (S) เทคโนโลยี (T) วิศวกรรมศาสตร์ (E) และคณิตศาสตร์ (M) ซึ่งช่วยให้เยาวชนมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของ STEM ในชีวิตประจำวัน รวมถึงสนใจที่เรียนต่อในสาขาอาชีพด้าน STEM ในอนาคต

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร และ http://www.nnr.nstda.or.th


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา