โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสืบค้นฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยสำนักวิทยบริการ มทร.ล้านนา | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

นักศึกษาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสืบค้นฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยสำนักวิทยบริการ มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 กันยายน 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 270 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องบรรยาย C3-305 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการฝึกอบรมสืบค้นฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และวิธีการสืบค้นแต่ละประเภท เพื่อการศึกษา สนับสนุนด้านการเรียนการสอนและการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิศร กวาวสิบสาม ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านงานกายภาพและกิจการนักศึกษา ได้เยี่ยมชมการฝึกอบรมของน้องๆ นักศึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูล เนื้อหารายวิชา ที่ไม่สามารถหาจากแหล่งห้องสมุดหรือร้านขายหนังสือทั่วไปได้

โดยมีนักศึกษาระดับ ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จำนวน 80 คน จากทั้ง 3 หลักสูตร ซึ่งมีวิทยากรจากกลุ่มงานห้องสมุด ให้ความรู้แก่น้องๆ นักศึกษา และได้รับประโยชน์จากการใช้ฐานข้อมูลในการอบรม เพื่อสืบค้นหาตำราเรียนต่อไป

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : อ.สิทธิ์ศักดิ์ ยี่ยวนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา