โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหารคณาจารย์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Ngee Ann Polytechnic และ Temasek Polytechnic ให้เกียรติเยี่ยมชมการเรียนการสอนวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ผู้บริหารคณาจารย์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Ngee Ann Polytechnic และ Temasek Polytechnic ให้เกียรติเยี่ยมชมการเรียนการสอนวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 กันยายน 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 414 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสารภี C2-202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบงกช โตไพบูลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ , ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ รักษาการผู้อำนวยการวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา พร้อมคณาจารย์ในหลักสูตรฯ ของวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย Ngee Ann Polytechnic และ Temasek Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ ในโอกาสเยี่ยมชมและดูงานแนวทางจัดการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับปริญญาตรี ของวิทยาลัยฯ 

โดย อาจารย์ธรรมนูญ บุพเต อาจารย์พนม แก้วผาดี และอาจารย์กาญจนา ใบวุฒิ ได้กล่าวต้อนรับและทักทายนักศึกษา อย่างเป็นกันเอง และในโอกาสนี้ ทางคณะฯ ได้รับชมวีดีทัศน์พร้อมทั้งบรรยายโดย รักษาการผู้อำนวยการในด้านการเรียนการสอน ภาพรวมของวิทยาลัยฯ 

และคณะฯ ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ พร้อมดูการจัดการเรียนการสอน รูปแบบการสอน ในหลักสูตร ระดับปวช. และปริญญาตรี พร้อมทั้งสาธิตการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า โดยมีนักศึกษาวิทยาลัยฯ ช่วยแนะนำการใช้อุปกรณ์ฯ

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ภาพ : นิพนธ์ เขื่อนแก้ว / อ.กาญจนา ใบวุฒิออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา