โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการประกวดแข่งขันทักษะทางสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการประกวดแข่งขันทักษะทางสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 กันยายน 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1183 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2561 ณ อาคารวิศวกรรมศาสตร์ C3 มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการ ประกวดแข่งขันทักษะทางสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2561

โดยในปีนี้ มีโรงเรียนที่สนใจตอบรับเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางสถาปัตยกรรม ถึง 42 กุล่ม และสมัครตอบปัญหาทางวิชาการสถาปัตยกรรม 8 กลุ่ม

ในพิธีเปิดได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณอิสรา อารีย์รอบ ประธานกรรมาธิการสถาปนิกล้านนา เป็นประธานในพิธี และ อ.นที สัมปุรณะพันธ์ ผู้อำนวยการ กองพัฒนาอาคารสถานที่ มทร.ล้านนา และหัวหน้าสาขาสถาปัตยกรรม มทร.ล้านนา เป็นประธานในพิธีปิด

ซึ่งผลการแข่งขัน

1. การแข่งขันทักษะทางสถาปัตยกรรม มีผู้เข้าแข่งขันจำนวน 42 กลุ่ม
1.1 รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย กลุ่ม C ได้แก่ 1. นาย ศุภสัณห์ กันทะวงศ์วาร 2. นางสาว อัยยา เมษะมาน 3. นาย พลนาวี ตรีถัน

1.2. รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน กลุ่ม A ได้แก่ 1. นางสาว กิติยา ไชยมงคล 2. นาย ณัฐนนท์ สีจันทร์ 3. นาย พงษ์ธณากร คำมิธรรม

1.3. รองชนะเลิศอันดับ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ กลุ่ม F ได้แก่ 1. นางสาว นัฐนันทน์ บัณฑิต 2. นางสาววณิชญา ธรรมปัญญา 3. นางสาว สุพิชญา ขันวิชัย

1.4. รางวัลชมเชย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กลุ่ม F ได้แก่ 1. นาย ธัชพล พิชัย 2. นาย ภัทร์ จิวัจนกุล 3. นาย ชญานนท์ โรจน์ศุภร

1.5. รางวัลชมเชย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กลุ่ม B ได้แก่ 1. นางสาวจรัลรัตน์ ฉิมประเสริฐ 2. นางสาวเบญจมาศ เรือนคำ 3. นายชูศักดิ์ ดอกอินทร์

1.6. รางวัลชมเชย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ กลุ่ม C ได้แก่ 1. นาย นาวินย์ จอมรัตน์ 2. นาย ศิริพงษ์ ศรีดวง 3. นาย ยศกร สุวรรณรัตน์

โดยผลงานขวัญใจผู้เข้าแข่งขัน ได้แก่ ..... วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ กลุ่ม F 1. นางสาว นัฐนันทน์ บัณฑิต 2. นางสาว วณิชญา ธรรมปัญญา 3. นางสาว สุพิชญา ขันวิชัย

 

2. การแข่งขันตอบปัญหาทางสถาปัตยกรรม มีผู้เข้าแข่งขันจำนวน 8 กลุ่ม

2.1 รางวัลชนะเลิศ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ กลุ่ม จีย์จีย์ ได้แก่ 1. นางสาว ธนัชญา สันดอนทอง 2. นาย อัฑฒกร เชื้อยูนาน 3. นาย สัณฐิติ ธิวงศ์

2.2 รองชนะเลิศอันดับ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ กลุ่ม นั่นนะ ได้แก่ 1. นางสาวศุภลักษณ์ เลิศอาภาวุฒิ 2. นายพีระพงค์ ใจตุ้ย 3. นางสาวอัญภาสิณี เพชรบุล

2.3 รองชนะเลิศอันดับ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ กลุ่ม รหัสพยัคฆ์ขาว ได้แก่ 1. นายจิรายุส ฉิมสกุล 2. นางสาว ฐิตารีย์ ชลิตเลิศรัตน์ 3. นายปรัชญา ดวงชัย

 

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : นางสาวธนัชญา สันดอนทอง , นางสาววลักษ์กมล สินธุยะ , นายญาณกร สุริยะใจ และ นายโชติกา นิ่มเสือ
ติดตามได้ที่ : Facebook แฟนเพจ Prearchcisatออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา