โลโก้เว็บไซต์ การประชุมร่วมกับผู้แทนและนักศึกษาจาก Temasek Polytechnic และ Ngee Ann Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

การประชุมร่วมกับผู้แทนและนักศึกษาจาก Temasek Polytechnic และ Ngee Ann Polytechnic ประเทศสิงคโปร์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 กันยายน 2561 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 647 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 4 กันยายน 2561 งานวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดประชุมร่วมกับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Temasek Polytechnic และ Ngee Ann Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ จำนวน 14 ราย ซึ่งเดินทางมาเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านการศึกษาและวัฒนธรรม 2018 Singapore – Tak Cultural Exchange Program ระหว่างวันที่ 3 – 7 กันยายน  2561 ซึ่งเป็นโครงการในความรับผิดชอบของ มทร.ล้านนา ตาก

     โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุบงกช โตไพบูลย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลของการประชุมชี้ให้เห็นว่า มทร.ล้านนา กับ Temasek Polytechnic และ Ngee Ann Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ มีแนวโน้มที่จะพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลกรร่วมกันต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มอบหมายให้ อ.ธรรมนูญ บุพเต หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการเป็นผู้ประสานงานหลัก

     หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทางคณะอาจารย์และนักศึกษาได้เยี่ยมชมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆของทางวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการแล้วจึงได้เดินทางไปยัง มทร.ล้านนา ตาก เพื่อทำกิจกรรม 2018 Singapore – Tak Cultural Exchange Program ต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา