โลโก้เว็บไซต์ ตัวแทนบริษัท SIEMENS เข้าหารือกับคณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยฯ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ตัวแทนบริษัท SIEMENS เข้าหารือกับคณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยฯ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 กันยายน 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 219 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสารภี C2-202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

ตัวแทนจากบริษัท SIEMENS ได้เข้าหารือและทำความร่วมมือ ในการจัดโครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Solid Edge 2019  

โดย อาจารย์ลีรวัฒน์  สุภารัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ และ อาจารย์ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ และ อาจารย์ทะนุ ประเสริฐสุนทร เข้าร่วมหารือเพื่อเป็นข้อมูลและช่วยผลักดันให้เกิดความร่วมมือการจัดอบรมการใช้โปรแกรม เพื่อการจัดการเรียนการสอน ต่อไป

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : อ.ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา