โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการและวิทยากรในงาน STEM I ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับนวัตกรน้อย ครั้งที่ 1 ณ มทร.ล้านนา น่าน | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการและวิทยากรในงาน STEM I ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับนวัตกรน้อย ครั้งที่ 1 ณ มทร.ล้านนา น่าน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 กันยายน 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 295 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 13 - 14 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

บุคลากรวิทยาลัยฯ ราย อาจารย์วิสูตร อาสวิจิตร และ ดร.วรจักร เมืองใจ ร่วมเป็นวิทยากรพร้อมกับทีมสะเต็ม RMUTL ในงาน STEM I ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับนวัตกรน้อย ครั้งที่ 1” ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ประจำปี 2561

กิจกรรมเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการพัฒนา นวัตกรรม และแนวการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์ และตอบโจทย์กิจกรรมเพื่อชุมชน ร่วมเรียนรู้และฝึกฝนหลักการคิดแก้ไขปัญหาในเชิงบูรณาการแบบ STEM สร้างสรรค์นวัตกรรมหรือการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่ เลี้ยงประจำปี 2561

ซึ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาด้วย STEM ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และต่อยอดผลการเรียนรู้สู่ผู้เรียนที่มีคุณภาพในอนาคตภายใต้การทำงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และให้บริการวิชาการครอบคลุมพื้นที่ในภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง รวมทั้งสิ้น 6 พื้นที่ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ตาก ลำปาง พิษณุโลก และน่าน

โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทำการสอน วิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานทั้งในรูปแบบภาคบรรยาย และแบบโปสเตอร์ นอกจากนั้นยังมีการจัดนิทรรศการ และกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งเกิดจากผลของการดำเนินกิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยได้รับความสนใจจากน้อง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จำนวนมาก

ข่าวโดย : งานประชานสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : อ.วิสูตร อาสนวิจิตรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา