โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงานของนักศึกษาการประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงานของนักศึกษาการประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 กันยายน 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 457 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่

บุคลากรวิทยาลัยฯ ราย อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร และ ดร.จรรยวรรธน์ วุฒิจำนงค์ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ ของนักศึกษาการประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ทั้งแบบภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์

ในงานการประชุมวิชาการนักองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยครั้งที่ 30 การแข่งขันทักษะพื้นฐานระดับอาชีวะศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ "การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education)" โดยมีนักศึกษาได้นำผลงานและสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก 

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : อ.วิสูตร อาสนวิจิตรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา