โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ วิทยาลัยฯ นำนักศึกษาดูงานนอกห้องเรียน ที่ บริษัท ฟูจิคูระประเทศไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

หลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ วิทยาลัยฯ นำนักศึกษาดูงานนอกห้องเรียน ที่ บริษัท ฟูจิคูระประเทศไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 ตุลาคม 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 348 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 - 15.30 น. ที่ บริษัท ฟูจิคูระประเทศไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน 

อาจารย์ต้นวงศ์ ปรีชานนท์ และ อาจารย์ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ นำนักศึกษาเตรียมบริหารธุรกิจ ปี2 จำนวน 27 คน เข้าเรียนรู้นอกห้องเรียน การบริหารจัดการในโรงงานอุตสาหกรรม ณ บริษัท ฟูจิคูระประเทศไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน

โดยมีวิทยากร ให้การบรรยายในด้านการจัดการและบริหารอุตสาหกรรม โดยได้อบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงการทำงานจากสถานประกอบการจริง เป็นการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้จากนอกห้องเรียน ของนักศึกษา และนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา การจัดการและนวัตกรรมเบื้องต้น

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ภาพ : อ.ศุภกาล  ตุ้ยเต็มวงศ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา