โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นวิทยากร ในการจัดอบรมเสริมสร้างทักษะการคิดและการทำโครงงานสะเต็ม ณ อาคาร C3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นวิทยากร ในการจัดอบรมเสริมสร้างทักษะการคิดและการทำโครงงานสะเต็ม ณ อาคาร C3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 ตุลาคม 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 214 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง STEM & Creative Learning อาคาร C3 ชั้น 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

บุคลากรวิทยาลัยฯ ราย อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร ร่วมเป็นวิทยากรพร้อมด้วยทีมสะเต็มราชมงคลล้านนา ในการเสริมสร้างทักษะการคิดและการทำโครงงานสะเต็ม โดยมีน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ เข้าร่วมอบรมและโอกาสนี้ยังได้เยี่ยมชมการเรียนการสอนในรูปแบบสะเต็มศึกษา โดยมีรุ่นพี่ วิทยาลัยฯ ให้คำแนะนำ และสาธิตการใช้อุปกรณ์ อาทิ การประกอบและขับเคลื่อนหุ่นยนต์ Lego พร้อมทั้งได้ทดลองลงมือปฏิบัติอีกด้วย

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : อ.วิสูตร  อาสนวิจิตรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา