โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหารคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคน่านให้เกียรติเยี่ยมชมการเรียนการสอนวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ผู้บริหารคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคน่านให้เกียรติเยี่ยมชมการเรียนการสอนวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 ตุลาคม 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 257 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสารภี C2-202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด

อาจารย์สมภพ  พัดจาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหาร พร้อมคณาจารย์วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคน่าน ในโอกาสเยี่ยมชมดูงาน และแนวทางจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ของวิทยาลัยฯ 

โดย ดร.พลกฤษณ์  ทุนคำ หัวหน้าประจำหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ได้บรรยายและแนะนำถึง หลักสูตรฯ ในด้านการจัดการเรียนการสอน รูปแบบการสอน และเนื้อหาของรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนข้อซักถาม ซึ่งกันและกัน

พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องปฏิบัติการเมคคาทรอนิกส์ อาคาร C3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด 

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ภาพ : นส.วิราพร  ไชยมหา / นิพนธ์ เขื่อนแก้วออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา