โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาหลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร วิทยาลัยฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัทอาหารภาคเหนือ จำกัด Nothern Food Co.,Ltd.   | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

นักศึกษาหลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร วิทยาลัยฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัทอาหารภาคเหนือ จำกัด Nothern Food Co.,Ltd. 

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 ตุลาคม 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 686 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 - 13.00 น. ณ บริษัทอาหารภาคเหนือ จำกัด

อาจารย์และนักศึกษาประจำหลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร วิทยาลัยฯ ได้มีการเข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัทอาหารภาคเหนือ จำกัด Nothern Food Co.,Ltd. 

โดยทางหลักสูตรฯ ขอขอบคุณ คุณนฤมิตร ศันติวิชยะ QA Manager / QMR ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "กระบวนการผลิต เครื่องมือเครื่องจักรและระบบควบคุมในการผลิต และระบบควบคุมและประกันคุณภาพ ของกระบวนการผลิตอาหารกระป๋อง " เป็นอย่างดี และนักศึกษาได้เก็บเกี่ยวความรู้เพื่อนำไปฝึกฝน และเป็นแนวทางในการจัดทำหัวข้อวิทยานิพนธ์ต่อไป

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : อ.ณัฐธินี ทรายแก้ว


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา