โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมบริการวิชาการและบริการชุมชน ณ วัดพระบาทตีนนก และโรงเรียนชลประทานผาแตก อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

นักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมบริการวิชาการและบริการชุมชน ณ วัดพระบาทตีนนก และโรงเรียนชลประทานผาแตก อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 ตุลาคม 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 606 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 10 - 12 ตุลาคม 2561 ณ วัดพระบาทตีนนก และ โรงเรียนชลประทานผาแตก อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

อาจารย์ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ หัวหน้ากลุ่มวิชาเทคนิคพื้นฐาน และอาจารย์ณัฐวุฒิ ปันทะนา กลุ่มงานหอพักนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำนักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมบริการวิชาการและบริการชุมชน ณ วัดพระบาทตีนนก อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการสาธิตการใช้เครื่องมือช่างพื้นฐานและซ่อมแซมบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนชลประทานผาแตก และวัดพระบาทตีนนก โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานที่อยู่ใกล้เคียง ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักการมีจิตสาธารณะ และรู้จักบำเพ็ญสาธารณกุศล อีกด้วย

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : อาจารย์ศุภกาล  ตุ้ยเต็มวงศ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา