โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรม และ สถาปัตยกรรม ร่วมกันบริการวิชาการภาครัฐและชุมชน ในการออกแบบปรัปปรุงภูมิทัศน์สะพานแขวน เขื่อนแม่กวง จ.เชียงใหม่ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

นักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรม และ สถาปัตยกรรม ร่วมกันบริการวิชาการภาครัฐและชุมชน ในการออกแบบปรัปปรุงภูมิทัศน์สะพานแขวน เขื่อนแม่กวง จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 ตุลาคม 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 568 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ สะพานแขวนเขื่อนแม่กวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

อาจารย์อลงกต  สุคำวัง อาจารย์ประจำหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์วีระศักดิ์ สวนจันทร์ หัวหน้าหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณาจารย์ในหลักสูตร ได้นำนักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ และนักศึกษาหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์  เข้าร่วมบริการวิชาการภาครัฐและชุมชน ในโครงการออกแบบเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สะพานแขวน เขื่อนแม่กวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ในบริเวณหน่วยงานพื้นที่ใกล้เคียง และเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา เขียนแบบโยธา , โครงสร้างเบื้องต้น และ วิชาออกแบบสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : อ.อลงกต สุคำวังออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา