โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ เข้าหารือความร่วมมืองานบริการวิชาการ ณ อาคาร C2 นวัตกรรมวิทยาลัยฯ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ เข้าหารือความร่วมมืองานบริการวิชาการ ณ อาคาร C2 นวัตกรรมวิทยาลัยฯ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 พฤศจิกายน 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 293 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสารภี C2-202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด

อาจารย์มาลัยพร  วงค์แก้ว รองผู้อำนวยการด้านวิชาการ กิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์แต่ละกลุ่มวิชา ให้การต้อนรับบุคลากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ ในโอกาสเข้าหารือความร่วมมืองานบริการวิชาการ โดยในที่ประชุมมีการตอบข้อซักถาม และทางศูนย์ยังได้แนะนำสื่อ การบริการทางวิชาการด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์แก่เกษตร ให้แก่บุคลากรวิทยาลัยฯ เพื่อให้เกิดการ
บูรณาการการทำงานวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกันระหว่างบุคลากรทั้งสองหน่วยงาน

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ภาพ : นิพนธ์ เขื่อนแก้วออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา