โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม 3 มทร.ล้านนา (ห้วยแก้ว) | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม 3 มทร.ล้านนา (ห้วยแก้ว)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 พฤศจิกายน 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 199 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 3 มทร.ล้านนา (ห้วยแก้ว)

รองศาสตราจารย์ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน การจัดการศึกษา การจัดทำ มอค.3 มคอ.5 และการลงเวลาปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา ห้วยแก้ว โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

โดยท่านอธิการบดีฯ ยังได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน และการดูแลรักษาความสะอาดร่วมกัน โดยจะมีการจัด Big Cleaning Day ภายในอาคาร C2 นวัตกรรม และบริเวณโดยรอบอาคาร ซึ่งกำหนดการจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : คุณณยศ  สังข์คำภาร์

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา