โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมความร่วมมือหลักสูตรวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมความร่วมมือหลักสูตรวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 ธันวาคม 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 112 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์ประสานงานอาชีวะและเทคนิคล้านนา ( TVET HUB LANNA ) ได้ดำเนินการให้ความรู้แก่บุคลากรด้านความปลอดภัยในการทำงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

ทั้งนี้ อาจารย์พลกฤษณ์  ทุนคำ , อาจารย์ลีรวัฒน์ สุภารัตน์ และอาจารย์ศุภกาล  ตุ้ยเต็มวงศ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ จึงได้ประสานความร่วมมือไปยัง อาจารย์นปตรี อินเรือง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จึงเกิดข้อหารือในความร่วมมือทางด้านวิชาการ และได้ดำเนินการต่อยอดการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช. และ ปวส. ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ส่งต่อและเป็นตัวป้อนให้กับ หลักสูตร วศ.บ.เมคคาทรอนิกส์ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ต่อไป

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : อ.ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา