โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 มกราคม 2562 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 774 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ณ โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

อาจารย์สิทธิศักดิ์ ยี่ยวน และ อาจารย์ณัฐวุฒิ ปันทะนา นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (1B) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน ในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ในส่วนเนื้อหาของแหล่งกำเนิดไฟฟ้า เครื่องกำเนิดสัญญาณชนิดต่างๆ รวมไปถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยในการทำงาน และได้รับประสบการณ์ทางวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ได้รับการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากร คุณปรัชญา ศรีใจ วิศวกรระดับ 7 ทำหน้าที่ หัวหน้าแผนกโรงไฟฟ้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล (กองเดินเครื่อง) และยังได้นำนักศึกษาไปยังห้องควบคุมกระแสไฟฟ้า เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า  

ประวัติโดยสังเขป : เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เดิมชื่อว่าเขื่อนแม่งัด ตัวเขื่อนสร้างปิดกั้นลำน้ำแม่งัด ที่บ้านใหม่ ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ลักษณะของเขื่อนและโรงไฟฟ้า เป็นเขื่อนดินถม สูง 59 เมตร ยาว 1,950 เมตร อ่างเก็บน้ำมีพื้นที่ 16 ตารางกิโลเมตร สามารถเก็บกักน้ำได้สูงสุด 265 ล้านลูกบาศก์เมตร 

เขื่อนแม่งัดเริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2520 โดยกรมชลประทาน การก่อสร้างตัวเขื่อนแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2527 ต่อมา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้เข้ามาดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ในปี พ.ศ. 2526 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2528 ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดกำลังผลิตเครื่องละ 4,500 กิโลวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง รวมกำลังผลิตทั้งสิ้น 9,000 กิโลวัตต์ สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ปีละ 28.75 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามเขื่อนว่า เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2529 และเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529

ในปี พ.ศ.2551 ได้ติดตั้งโรงไฟฟ้าไมโครเทอร์ไบน์ จำนวน 2 เครื่อง คือ 150 kW และ 200 kW รวม 350 kW ในปี 2559 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามกลไกการพัฒนาโครงการที่สะอาด ได้ติดตั้งเครื่องกังหันน้ำขนาดเล็กทำการก่อสร้างโรงไฟฟ้าลำรางชลประทานฝั่งซ้าย 2 เครื่อง เครื่องละ 450 kW รวม 900 kW และโรงไฟฟ้า ลำรางชลประทานฝั่งขวา 2 เครื่อง เครื่องละ 500 kW รวม 1,000 kW ปัจจุบันโรงไฟฟ้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีกำลังผลิตทั้งสิ้น 11,250 kW เพื่อเสริมระบบความมั่นคงในการใช้ไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : อ.สิทธิศักดิ์ ยี่ยวนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา