โลโก้เว็บไซต์ งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ประชาสัมพันธ์การแนะแนวศึกษาต่อ ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ประชาสัมพันธ์การแนะแนวศึกษาต่อ ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 กุมภาพันธ์ 2562 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 502 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่

งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยฯ นำโดย ดร.สุรีวรรณ  ราชสม , อาจารย์ทิพยภาวรรณ ตันอ้วน , นายธนากร นาเมืองรักษ์ , นางสาววรรณนิพา  มหาไม้ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่แนะแนวจากกองพัฒนานักศึกษา และ เจ้าหน้าที่จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เดินทางเพื่อประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับปริญญาตรี ของวิทยาลัยฯ ประจำปี 2562 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 3 และมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 6 ได้รับทราบถึงข้อมูลหลักสูตร เพื่อให้เกิดการกระตุ้นและมีความสนใจอยากเข้ามาสมัครยังวิทยาลัยฯ และให้นักเรียนค้นพบความถนัด ความสามารถ ความสนใจของตนเอง และเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนเลือกแนวทางการศึกษา อาชีพ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของตนเอง ต่อไป

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ภาพ : นส.วรรณนิพา  มหาไม้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา