โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้ารับโล่ห์รางวัลร่วมกับกับทีมสะเต็ม RMUTL ในโครงการค่ายบูรณาการ STEM กับภูมิปัญญาท้องถิ่น | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้ารับโล่ห์รางวัลร่วมกับกับทีมสะเต็ม RMUTL ในโครงการค่ายบูรณาการ STEM กับภูมิปัญญาท้องถิ่น

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 139 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่

อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร อาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับโล่ห์รางวัล ร่วมกับทีมงาน STEM RMUTL ( สะเต็ม ราชมงคลล้านนา ) ในการสนับสนุนและร่วมดำเนินการ ในโครงการ "ค่ายบูรณาการ STEM กับภูมิปัญญาท้องถิ่น"  

โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว ในงานประชุมประจำปี 2562 สวทช.ภาคเหนือ และยังได้กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีแก่ทีมงานสะเต็ม ราชมงคลล้านนา และให้กำลังใจในการขยายผลโครงการนี้ต่อไป ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา