โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ อาคาร C2 นวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ อาคาร C2 นวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 กุมภาพันธ์ 2562 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 341 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ อาคาร C2 นวัตกรรมวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

วิทยาลัยโนโลยีและสหวิทยาการ ได้จัดกิจกรรมพบผู้ปกครองของนักศึกษาวิทยาลัยฯ ระดับ ปวช. ทุกชั้นปี ในโอกาสพบปะระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ปกครองของนักศึกษา เพื่อรายงานผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2561 และพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันของนักศึกษาแต่ละคน ให้แก่ผู้ปกครองได้รับทราบ เพื่อเป็นการวางแผนการเรียน การใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนประจำในภาคการศึกษาต่อไป โดยมีผู้ปกครองและนักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา ในแต่ละหลักสูตรโดยพร้อมเพรียงกัน

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ภาพ : นิพนธ์ เขื่อนแก้ว

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา