โลโก้เว็บไซต์ วันอังคารที่-29-ตุลาคม-2562-รองศาสตราจารย์ศีลศิริ-สง่าจิตร-อธิการบดี-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาผู้ช่วยศาสตรจารย์-ดรนิวัตร-มูลปา-รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ-ดรสุรพล-ใจวงศ์ษา-รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ-และ-ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร-ธารพรศรี-ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน-เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล-ครั้งที่-82562-ณ-ห้องประชุมสัญจร-ชั้น-3-อาคารมงคลอาภา-คณะบริหารธุรกิจ-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร-ศูนย์พณิชยการพระนคร | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 Tags : วันอังคารที่-29-ตุลาคม-2562-รองศาสตราจารย์ศีลศิริ-สง่าจิตร-อธิการบดี-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาผู้ช่วยศาสตรจารย์-ดรนิวัตร-มูลปา-รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ-ดรสุรพล-ใจวงศ์ษา-รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ-และ-ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร-ธารพรศรี-ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน-เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล-ครั้งที่-82562-ณ-ห้องประชุมสัญจร-ชั้น-3-อาคารมงคลอาภา-คณะบริหารธุรกิจ-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร-ศูนย์พณิชยการพระนคร

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับคณะ
เสาร์ 15 ตุลาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

ระหว่างวันที่ 13 - 14  ตุลาคม 2559 ที่ห้องประชุมสารภี นว.202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้ดำเนินการเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับคณะ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา รัตนพิบูลย์ จากมหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ เป็นประธานกรรมการตรวจประเมินจากภายนอก พร้อมด้วยกรรมการฯ จากภายใน มทร.ล้านนา ได้แก่ ดร.ยรรยง เฉลิมแสน อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร , อาจารย์สุรีย์พร ใหญ่สง่า อาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ  ซึ่... >> อ่านต่อบุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education ขยายผลร่วมกับเครือข่ายวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
พุธ 5 ตุลาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2559 ที่ โรงแรมเชียงใหม่เกท อ.เมือง จ.เชียงใหม่ อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร และทีมงานสะเต็ม ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education ที่สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 โดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขยายผลร่วมกับเครือข่ายวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด จ.เพชรบุรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ครูผู้สอน  ติดตามการขยายผลต่อได้ใน https://www.facebook.com/STEMRMUTL/?fref=ts >> อ่านต่อ


นักศึกษาหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงาน ที่ บริษัทเบทาโกรภาคเหนือ เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดลำพูน
พฤหัสบดี 22 กันยายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ที่ บริษัทเบทาโกรภาคเหนือ เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดลำพูน วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยอาจารย์ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ นำนักศึกษาหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 เข้าศึกษาดูงาน บริษัทเบทาโกรภาคเหนือ เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดลำพูน วัตถุประสงค์เพื่อให้... >> อ่านต่อ


นักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงาน ที่ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดลำพูน
พุธ 21 กันยายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. – 15.00 น. ที่ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดลำพูนวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยอาจารย์ศุภกาล  ตุ้ยเต็มวงศ์ นำนักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 เข้าศึกษาดูงาน  >> อ่านต่อ


คณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมนิทรรศการในงานประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3
พฤหัสบดี 15 กันยายน 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทุน/วิจัย

ระหว่างวันที่ 15 – 16 กันยายน 2559 ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ร่วมจัดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้... >> อ่านต่อ


บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการการใช้คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จ.ลำพูน
อังคาร 6 กันยายน 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร ข่าวบริการ

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 9.00 น. – 16.30 น. ที่ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูนบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการการใช้คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับประชาชนและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในท้องถิ่น ภายใต้กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมตามแนวทางของ SBMLD รุ่นที่ 2 ที่ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน โดยได้รับเกียรติจากคุณสายฝน ไทยกรรณ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กล่าวเปิดงานการอบรมครั้งนี้ เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคโนโล... >> อ่านต่อ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในโครงการ Enjoy : Science สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต
อังคาร 30 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนารองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ์ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในฐานะประธาน คณะกรรมการนโยบายโครงการ Chevron Enjoy Science : RL-TVET-HUB พร้อมคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยฯ ร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องโครงการ Enjoy : Science สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ร่วมกับ บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด พร้อมด้วยสถาบันคีนันแห่งเอเชีย สถานประกอบการ สถานศึกษาในเครือข่าย และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโล... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ปริญญาตรี)
จันทร์ 29 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 ที่ ห้องประชุมสารภี นว.202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ดหลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยมีรองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมิน ซึ่งประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานคณะกรรมการ ร่วมด้วย อาจารย์สิงห์คาน แสนนากุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์นทีชัย ผัสดี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 41 - 50 ทั้งหมด 60


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา