โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 กิจกรรม

วันออกพรรษา
อาทิตย์ 16 ตุลาคม 2559 - อาทิตย์ 16 ตุลาคม 2559

สถานที่ : -
ผู้รับผิดชอบ : -
>> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 11 (world skills asean kuala lumpur 2016)
ศุกร์ 23 กันยายน 2559 - พฤหัสบดี 29 กันยายน 2559

สถานที่ : ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
ผู้รับผิดชอบ : คณะวิศวกรรมศาตร์
มทร.ล้านนา ร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 11 (world skills asean kuala lumpur 2016) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย  ระหว่างวันที่ 23 - 29 กันยายน 2559 ติดตามการแข่งขันได้ที่ https://www.facebook.com/SkillsMalaysia >> อ่านต่อ


งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๙ “เกษียณรักสัมพันธ์ สานใจ สายใยราชมงคลล้านนา”
พฤหัสบดี 22 กันยายน 2559 - พฤหัสบดี 22 กันยายน 2559

สถานที่ : ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ อาคารศูนย์นานาชาติ ชั้น ๓ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๙ >> อ่านต่อ


พิธีนมัสการครูบาศรีวิชัย
พุธ 21 กันยายน 2559 - พุธ 21 กันยายน 2559

สถานที่ : อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา
>> อ่านต่อ


การประชุมเชิงวิชาการ มาตรฐานวิชาคุณวุฒิวิชาชีพ
อาทิตย์ 18 กันยายน 2559 - อาทิตย์ 18 กันยายน 2559

สถานที่ : ศูนย์ประชมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
ผู้รับผิดชอบ : กองประชาสัมพันธ์
>> อ่านต่อ


การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์
พฤหัสบดี 15 กันยายน 2559 - ศุกร์ 16 กันยายน 2559

สถานที่ : ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 56 พรรษา มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา
การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 >> อ่านต่อ


ประเพณี ยี่เป็ง 2559
อังคาร 13 กันยายน 2559 - พุธ 30 พฤศจิกายน 2559

สถานที่ : บริเวณหน้าอาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ
ผู้รับผิดชอบ : งานกิจการนักศึกษา
วิทยาลัยฯ จัดงาน ยี่เป็งรำลึก ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งวันเวลา และกำหนดการสำคัญ จำนำมาแจ้งให้ทราบทราบอีกครั้ง >> อ่านต่อ


กีฬาสีภายใน วิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2559
อังคาร 13 กันยายน 2559 - อังคาร 24 มกราคม 2560

สถานที่ : สนามบาสเกตบอล มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด
ผู้รับผิดชอบ : งานกิจการนักศึกษา
วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2559 ณ บริเวณสนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 ที่ สนามกีฬากลางแจ้ง มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ดตั้งแต่เวลา 7.30 น. - 17.00 น. >> อ่านต่อ


สอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 / 2559
อังคาร 6 กันยายน 2559 - ศุกร์ 30 กันยายน 2559

สถานที่ : อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ
กำหนดการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 / 2559 ระหว่างวันที่ 26 - 30 กันยายน 2559 สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. ทุกชั้นปีhttp://college.rmutl.ac.th/news/1976-ประกาศแจ้งตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่-1-2559-สำ >> อ่านต่อ


กำหนดการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ศุกร์ 26 สิงหาคม 2559 - จันทร์ 29 สิงหาคม 2559

สถานที่ : ห้องประชุมสารภี นว.202
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
กำหนดการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 ที่ห้องประชุมสารภี นว.202 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 16.00 น. โดยมีคณะกรรมการฯ ตรวจประเมิน ศึกษาเอกสารหลักฐาน ข้อมูลเพิ่มเติม และสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ตามรายงานการประเมินตนเอง 1 หลักสูตร และคณะกรรมการจะให้ข้อเสนอแนะและตอบข้อซักถามแก่ผู้เข้าร่วมตรวจประเมิน >> อ่านต่อ


Count Activity : 171 - 180 ทั้งหมด 197


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา