โลโก้เว็บไซต์ ข่าวบริการ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวบริการ

นักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมบริการวิชาการและบริการชุมชน ณ วัดพระบาทตีนนก และโรงเรียนชลประทานผาแตก อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ศุกร์ 12 ตุลาคม 2561

วันที่ 10 - 12 ตุลาคม 2561 ณ วัดพระบาทตีนนก และ โรงเรียนชลประทานผาแตก อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ อาจารย์ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ หัวหน้ากลุ่มวิชาเทคนิคพื้นฐาน และอาจารย์ณัฐวุฒิ ปันทะนา กลุ่มงานหอพักนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำนักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมบริการวิชาการและบริการชุมชน ณ วัดพระบาทตีนนก อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการสาธิตการใช้เครื่องมือช่างพื้นฐานและซ่อมแซมบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนชลประทานผาแตก และวัดพระบาทตีนนก โ... >> อ่านต่อ


นักศึกษาหลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร วิทยาลัยฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัทอาหารภาคเหนือ จำกัด Nothern Food Co.,Ltd. 
อังคาร 9 ตุลาคม 2561

วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 - 13.00 น. ณ บริษัทอาหารภาคเหนือ จำกัด อาจารย์และนักศึกษาประจำหลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร วิทยาลัยฯ ได้มีการเข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัทอาหารภาคเหนือ จำกัด Nothern Food Co.,Ltd.  โดยทางหลักสูตรฯ ขอขอบคุณ คุณนฤมิตร ศันติวิชยะ QA Manager / QMR ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "กระบวนการผลิต เครื่องมือเครื่องจักรและระบบควบคุมในการผลิต และระบบควบคุมและประกันคุณภาพ ของกระบวนการผลิตอาหารกระป๋อง " เป็นอย่างดี และนักศึกษาได้เก็บ... >> อ่านต่อ


บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นวิทยากร ในการจัดอบรมเสริมสร้างทักษะการคิดและการทำโครงงานสะเต็ม ณ อาคาร C3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด
พุธ 3 ตุลาคม 2561

วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง STEM & Creative Learning อาคาร C3 ชั้น 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด บุคลากรวิทยาลัยฯ ราย อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร ร่วมเป็นวิทยากรพร้อมด้วยทีมสะเต็มราชมงคลล้านนา ในการเสริมสร้างทักษะการคิดและการทำโครงงานสะเต็ม โดยมีน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ เข้าร่วมอบรมและโอกาสนี้ยังได้เยี่ยมชมการเรียนการสอนในรูปแบบสะเต็มศึกษา โดยมีรุ่นพี่ วิทยาลัยฯ ให้คำแนะนำ และสาธิตการใช้อุปกรณ์ อาทิ การประกอบและขับเคลื่อนหุ่นยนต์ Lego พร้อมทั้งได้ทดลอ... >> อ่านต่อ


บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นวิทยากรพร้อมกับทีมสะเต็ม RMUTL และ สวทช. ในโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเสริมทักษะของโรงเรียนวชิรวิทย์ จ.เชียงใหม่
พฤหัสบดี 27 กันยายน 2561

วันที่ 26 - 27 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนวชิรวิทย์ จ.เชียงใหม่ บุคลากรวิทยาลัยฯ ราย อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร ร่วมเป็นวิทยากรพร้อมกับทีมสะเต็ม RMUTL ภายใต้ความร่วมมือกับ สวทช. ภาคเหนือ ในโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเสริมทักษะของโรงเรียนฯ (การใช้ STEM สร้างสรรค์ผลงานเชิงนวัตกรรม) โดยน้องๆ นักเรียนได้แบ่งกลุ่มและรับโจทย์เพื่อร่วมกันประดิษฐ์ผลงานจากการใช้ STEM เชิงนวัตกรรม ภายใต้กิจกรรม อาทิเช่น  Smart Tower , กินได้ ใช้ได้ ขายได้ และ หมาเหงา ซึ่งน้องๆ ได้รับความรู้จากวิท... >> อ่านต่อ


บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงานของนักศึกษาการประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่
พฤหัสบดี 27 กันยายน 2561

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ บุคลากรวิทยาลัยฯ ราย อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร และ ดร.จรรยวรรธน์ วุฒิจำนงค์ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ ของนักศึกษาการประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ทั้งแบบภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ในงานการประชุมวิชาการนักองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยครั้งที่ 30 การแข่งขันทักษะพื้นฐานระดับอาชีวะศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ "การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education)" โดยมีนักศึกษาได้นำผลงานและ... >> อ่านต่อ


บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการและวิทยากรในงาน STEM I ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับนวัตกรน้อย ครั้งที่ 1 ณ มทร.ล้านนา น่าน
พฤหัสบดี 27 กันยายน 2561

วันที่ 13 - 14 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน บุคลากรวิทยาลัยฯ ราย อาจารย์วิสูตร อาสวิจิตร และ ดร.วรจักร เมืองใจ ร่วมเป็นวิทยากรพร้อมกับทีมสะเต็ม RMUTL ในงาน STEM I ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับนวัตกรน้อย ครั้งที่ 1” ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ประจำปี 2561 กิจกรรมเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการพัฒนา นวัตกรรม และแนวการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์ และตอบโจทย์กิจกรรมเพื่อชุมชน ร่วมเรียนรู้และฝึกฝนหลักการคิดแก้ไขปัญหาในเชิงบูรณาการแบบ STEM สร้างสรรค์... >> อ่านต่อ


ผู้บริหารคณาจารย์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Ngee Ann Polytechnic และ Temasek Polytechnic ให้เกียรติเยี่ยมชมการเรียนการสอนวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
อังคาร 4 กันยายน 2561

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสารภี C2-202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบงกช โตไพบูลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ , ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ รักษาการผู้อำนวยการวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา พร้อมคณาจารย์ในหลักสูตรฯ ของวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย Ngee Ann Polytechnic และ Temasek Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ ในโอกาสเยี่ยมชมและดูงานแนวทางจัดการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับปริญญาตรี ของ... >> อ่านต่อ


นักศึกษาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสืบค้นฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยสำนักวิทยบริการ มทร.ล้านนา
อังคาร 4 กันยายน 2561

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องบรรยาย C3-305 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการฝึกอบรมสืบค้นฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และวิธีการสืบค้นแต่ละประเภท เพื่อการศึกษา สนับสนุนด้านการเรียนการสอนและการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิศร กวาวสิบสาม ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านงานกายภาพและกิจการนักศึกษา ได้เยี่ยมชมการฝึกอบรมของน้องๆ นักศึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูล ... >> อ่านต่อ


หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้การอนุรักษ์และเพาะพันธุ์แมลงปีกแข็ง จ.เชียงราย
พฤหัสบดี 19 กรกฎาคม 2561

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้การอนุรักษ์และเพาะพันธุ์แมลงปีกแข็ง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 27 คน พร้อมด้วยอาจารย์ประจำรายวิชา และครูพี่เลี้ยงนักศึกษา เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้การอนุรักษ์และเพาะพันธุ์แมลงปีกแข็ง ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ประสานงานจาก ดร.ประเสริฐ  ลือโขง ในการนำนักศึกษาเข้าชม ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ... >> อ่านต่อ


ธนาคารกสิกรไทย บรรยายให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการและนวัตกรรม แก่นักศึกษาหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ
อังคาร 10 กรกฎาคม 2561

วันจันทร์ที่ 9 กรกฏาคม 2561 เวลา 10.30 - 12.00 น.  ณ ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้ C2-204 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ นางสาวอังควิภา หาญเพชร ผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย สาขาอำเภอฝาง ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการและนวัตกรรมใหม่ ในสถาบันการเงิน เพราะมีแนวโน้มว่าการดำเนินธุรกรรมทางการเงินในปัจจุบัน จะเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจสถาบันการเงินด้วยนวัตกรรมใหม่ ที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการเกิดความสะดวก รวดเร็วและมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า เป็นผลมาจากเทคโนโลยี 4 ด้าน ประกอบด้วย Social Media, Mobile... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 41 - 50 ทั้งหมด 83


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา