โลโก้เว็บไซต์ ข่าวบริการ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวบริการ

บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นวิทยากร ในการจัดอบรมเสริมสร้างทักษะการคิดและการทำโครงงานสะเต็ม ณ อาคาร C3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด
พุธ 3 ตุลาคม 2561

วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง STEM & Creative Learning อาคาร C3 ชั้น 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด บุคลากรวิทยาลัยฯ ราย อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร ร่วมเป็นวิทยากรพร้อมด้วยทีมสะเต็มราชมงคลล้านนา ในการเสริมสร้างทักษะการคิดและการทำโครงงานสะเต็ม โดยมีน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ เข้าร่วมอบรมและโอกาสนี้ยังได้เยี่ยมชมการเรียนการสอนในรูปแบบสะเต็มศึกษา โดยมีรุ่นพี่ วิทยาลัยฯ ให้คำแนะนำ และสาธิตการใช้อุปกรณ์ อาทิ การประกอบและขับเคลื่อนหุ่นยนต์ Lego พร้อมทั้งได้ทดลอ... >> อ่านต่อ


บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นวิทยากรพร้อมกับทีมสะเต็ม RMUTL และ สวทช. ในโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเสริมทักษะของโรงเรียนวชิรวิทย์ จ.เชียงใหม่
พฤหัสบดี 27 กันยายน 2561

วันที่ 26 - 27 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนวชิรวิทย์ จ.เชียงใหม่ บุคลากรวิทยาลัยฯ ราย อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร ร่วมเป็นวิทยากรพร้อมกับทีมสะเต็ม RMUTL ภายใต้ความร่วมมือกับ สวทช. ภาคเหนือ ในโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเสริมทักษะของโรงเรียนฯ (การใช้ STEM สร้างสรรค์ผลงานเชิงนวัตกรรม) โดยน้องๆ นักเรียนได้แบ่งกลุ่มและรับโจทย์เพื่อร่วมกันประดิษฐ์ผลงานจากการใช้ STEM เชิงนวัตกรรม ภายใต้กิจกรรม อาทิเช่น  Smart Tower , กินได้ ใช้ได้ ขายได้ และ หมาเหงา ซึ่งน้องๆ ได้รับความรู้จากวิท... >> อ่านต่อ


บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงานของนักศึกษาการประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่
พฤหัสบดี 27 กันยายน 2561

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ บุคลากรวิทยาลัยฯ ราย อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร และ ดร.จรรยวรรธน์ วุฒิจำนงค์ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ ของนักศึกษาการประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ทั้งแบบภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ในงานการประชุมวิชาการนักองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยครั้งที่ 30 การแข่งขันทักษะพื้นฐานระดับอาชีวะศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ "การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education)" โดยมีนักศึกษาได้นำผลงานและ... >> อ่านต่อ


บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการและวิทยากรในงาน STEM I ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับนวัตกรน้อย ครั้งที่ 1 ณ มทร.ล้านนา น่าน
พฤหัสบดี 27 กันยายน 2561

วันที่ 13 - 14 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน บุคลากรวิทยาลัยฯ ราย อาจารย์วิสูตร อาสวิจิตร และ ดร.วรจักร เมืองใจ ร่วมเป็นวิทยากรพร้อมกับทีมสะเต็ม RMUTL ในงาน STEM I ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับนวัตกรน้อย ครั้งที่ 1” ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ประจำปี 2561 กิจกรรมเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการพัฒนา นวัตกรรม และแนวการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์ และตอบโจทย์กิจกรรมเพื่อชุมชน ร่วมเรียนรู้และฝึกฝนหลักการคิดแก้ไขปัญหาในเชิงบูรณาการแบบ STEM สร้างสรรค์... >> อ่านต่อ


ผู้บริหารคณาจารย์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Ngee Ann Polytechnic และ Temasek Polytechnic ให้เกียรติเยี่ยมชมการเรียนการสอนวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
อังคาร 4 กันยายน 2561

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสารภี C2-202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบงกช โตไพบูลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ , ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ รักษาการผู้อำนวยการวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา พร้อมคณาจารย์ในหลักสูตรฯ ของวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย Ngee Ann Polytechnic และ Temasek Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ ในโอกาสเยี่ยมชมและดูงานแนวทางจัดการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับปริญญาตรี ของ... >> อ่านต่อ


นักศึกษาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสืบค้นฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยสำนักวิทยบริการ มทร.ล้านนา
อังคาร 4 กันยายน 2561

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องบรรยาย C3-305 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการฝึกอบรมสืบค้นฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และวิธีการสืบค้นแต่ละประเภท เพื่อการศึกษา สนับสนุนด้านการเรียนการสอนและการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิศร กวาวสิบสาม ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านงานกายภาพและกิจการนักศึกษา ได้เยี่ยมชมการฝึกอบรมของน้องๆ นักศึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูล ... >> อ่านต่อ


หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้การอนุรักษ์และเพาะพันธุ์แมลงปีกแข็ง จ.เชียงราย
พฤหัสบดี 19 กรกฎาคม 2561

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้การอนุรักษ์และเพาะพันธุ์แมลงปีกแข็ง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 27 คน พร้อมด้วยอาจารย์ประจำรายวิชา และครูพี่เลี้ยงนักศึกษา เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้การอนุรักษ์และเพาะพันธุ์แมลงปีกแข็ง ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ประสานงานจาก ดร.ประเสริฐ  ลือโขง ในการนำนักศึกษาเข้าชม ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ... >> อ่านต่อ


ธนาคารกสิกรไทย บรรยายให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการและนวัตกรรม แก่นักศึกษาหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ
อังคาร 10 กรกฎาคม 2561

วันจันทร์ที่ 9 กรกฏาคม 2561 เวลา 10.30 - 12.00 น.  ณ ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้ C2-204 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ นางสาวอังควิภา หาญเพชร ผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย สาขาอำเภอฝาง ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการและนวัตกรรมใหม่ ในสถาบันการเงิน เพราะมีแนวโน้มว่าการดำเนินธุรกรรมทางการเงินในปัจจุบัน จะเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจสถาบันการเงินด้วยนวัตกรรมใหม่ ที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการเกิดความสะดวก รวดเร็วและมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า เป็นผลมาจากเทคโนโลยี 4 ด้าน ประกอบด้วย Social Media, Mobile... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยฯ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ด้านวิชาการ ด้านวิจัยและด้านบริหารจัดการ รูปแบบการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน WIL ณ โพธิ์วดลรีสอร์ท จ.เชียงราย
ศุกร์ 22 มิถุนายน 2561

ระหว่างวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2561 ณ โพธิ์วดลรีสอร์ท จ.เชียงราย วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ด้านวิชาการ ด้านวิจัยและด้านบริหารจัดการ รูปแบบการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน WIL ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้กล่าวเปิดโครงการและบรรยายสถานการณ์ปัจจุบันและภาพรวมของวิทยาลัยฯ  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร ท่าน รองศาสตราจารย์ชัยยศ สันติวงษ์ และ ดร.กัญญณัช  ศิริธัญญา บรรยายในหัวข้อ &quo... >> อ่านต่อ


ดร.ประเสริฐ ลือโขง เป็นประธานเปิดการแข่งขันรายการ World Robot Game North Thailand 2018 ( WRG 2018 ) ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์เชียงใหม่
จันทร์ 18 มิถุนายน 2561

ระหว่างวันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2561 ณ ชั้น 3 E-SPORT​ ARENA HALL ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์เชียงใหม่ "เชียงใหม่​รวมพลเด็กอัจฉริยะ จัดแข่งขันหุ่นยนต์​ World​ Robot Game​ North​ Thailand​ 2018" ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านงานวิจัย​และถ่ายทอดเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา​ เป็นประธานเปิดการแข่งขันรายการ World​ Robot Game​ North​ Thailand​ 2018​ โดยมี นายพิสันต์​ สุวรรณธ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 41 - 50 ทั้งหมด 81


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา