โลโก้เว็บไซต์ 2016-06-29 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2016-06-29

บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประชุมงานพัฒนาวินัยนักศึกษา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มทร.ล้านนา
พุธ 29 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ชั้น 6 ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มทร.ล้านนาบุคลากรวิทยาลัยฯ โดยอาจารย์ลีรวัฒน์  สุภารัตน์ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา และนางสาววรรณนิพา มหาไม้ ผู้ปฏิบัติงานกิจการนักศึกษา ได้เข้าร่วมประชุมงานพัฒนาวินัยนักศึกษา ร่วมกับบุคลากรอีก 5 เขตพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์เกี่ยวกับงานวินัยฯ โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และวิทยากรกระบวนการจากสถาบันปัญญาปีติ บรรยายให้... >> อ่านต่อ


โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และวินัยนักศึกษา
พุธ 29 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 27-28 มิถุนายน พ.ศ. 2559กองพัฒนานักศึกษาได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และวินัยนักศึกษา >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา