โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประชุมงานพัฒนาวินัยนักศึกษา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มทร.ล้านนา | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประชุมงานพัฒนาวินัยนักศึกษา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 มิถุนายน 2559 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 383 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ชั้น 6 ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มทร.ล้านนา

บุคลากรวิทยาลัยฯ โดยอาจารย์ลีรวัฒน์  สุภารัตน์ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา และนางสาววรรณนิพา มหาไม้ ผู้ปฏิบัติงานกิจการนักศึกษา ได้เข้าร่วมประชุมงานพัฒนาวินัยนักศึกษา ร่วมกับบุคลากรอีก 5 เขตพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์เกี่ยวกับงานวินัยฯ โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และวิทยากรกระบวนการจากสถาบันปัญญาปีติ บรรยายให้ความรู้เรื่องของการพัฒนาวินัยของนักศึกษา บุคลากร ภายในองค์กร

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา