โลโก้เว็บไซต์ 2016-06-30 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2016-06-30

บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ECTI CON 2016
พฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมดิเอมเพลส จังหวัดเชียงใหม่บุคลากรวิทยาลัยฯ ได้แก่นายประเสริฐ  ลือโขง ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์, การสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 13 “13th International Conference Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology” (ECTI-CON 2016) ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นเจ้าภาพจัดงานฯ และเป็นควา... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา