โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ECTI CON 2016 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ECTI CON 2016

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2559 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 641 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมดิเอมเพลส จังหวัดเชียงใหม่

บุคลากรวิทยาลัยฯ ได้แก่นายประเสริฐ  ลือโขง ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์, การสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 13 “13th International Conference Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology” (ECTI-CON 2016) ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นเจ้าภาพจัดงานฯ และเป็นความร่วมมือของ มทร.ล้านนา และสมาคม ECTI รวมถึงภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนในการร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปีและได้รับเกียรติจาก ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการ มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดงานครั้งนี้

การจัดงานดังกล่าวเพื่อเป็นเวทีนำเสนอความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและงานวิจัยระหว่างประเทศใน สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์, การสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อก่อ ให้เกิดความร่วมมือและสร้างโอกาสใหม่ในการพัฒนาสู่การเกิดนวัตกรรมใหม่

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก : กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนาคลังรูปภาพ : ECTI CON 2016


คำค้น : ECTI CON 2016

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา