โลโก้เว็บไซต์ 2018-10-17 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2018-10-17

นักศึกษาหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ที่ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สาขาเชียงใหม่ (TCDC Chiangmai)
พุธ 17 ตุลาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. - 12.30 น. ที่ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สาขาเชียงใหม่ (TCDC Chiangmai) หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ที่ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สาขาเชียงใหม่ (TCDC Chiangmai) ซึ่งนักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการค้นหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งตรงกับจุดประสงค์การเรียนในรายวิชา โครงงานเตรียมสถาปัตยกรรม 3 , วิชาประมวลความรู้ทางสถาปัตยกรรม และวิชาภาษาอ... >> อ่านต่อ


นักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ สำนักก่อสร้างทางหลวงที่ 1 , บ.เชียงใหม่ริมดอย และ บ.เชียงใหม่ ไลฟ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
พุธ 17 ตุลาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ สำนักก่อสร้างทางหลวงที่ 1 (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 แยกดอยติ - เชียงใหม่) บ.เชียงใหม่ริมดอย และ บ.เชียงใหม่ ไลฟ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  อาจารย์อลงกต สุคำวัง , อาจารย์ทิพยภาวรรณ ตันอ้วน อาจารย์ประจำหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย นางสาวอัครณี วงศ์ไชยะ วิศวกรโยธา ประจำกองพัฒนาอาคารสถานที่ มทร.ล้านนา ได้นำนักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ( โยธา - TVET ) เข้าศึกษาดูงานก่อสร้าง โดยมีวิทยากรให้การบรรยายภาคสนาม เพื่อเป็นการส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู... >> อ่านต่อ


บุคคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการหุ่นยนต์แขนกลระบบอัตโนมัติเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเกษตร ณ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรุงเทพมหานคร
พุธ 17 ตุลาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบริการ

วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 ณ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรุงเทพมหานคร อาจารย์ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ และอาจารย์ลีรวัฒน์ สุภารัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เตรียมวิศวกรรมศาสตร์และ หลักสูตร วศ.บ.เมคคาทรอนิกส์ เข้าร่วมโครงการและมีโอกาสได้นำเสนอโครงการหุ่นยนต์แขนกลระบบอัตโนมัติเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเกษตร โดยเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสาขาเมคคาทรอนิกส์ ร่วมกับสถาบันไทย - เยอรมัน ในการจัดสร้างหุ่นยนต์แขนกลอัตโนมัติ โดยงานจัดขึ้น ณ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาห... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา