โลโก้เว็บไซต์ 2022-01-06 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2022-01-06


มทร.ล้านนา ออกประกาศแนวทางการการจัดการเรียนการสอนและสอบปลายภาค
พฤหัสบดี 6 มกราคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ออกประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาค อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวไวรัส (COVID-19) ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29  ธันวาคม 2564 ดังมีรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายข่าวประกาศนี้ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา