โลโก้เว็บไซต์ 2022-02-05 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2022-02-05

หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยฯ จัดโครงการสร้างนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm)
เสาร์ 5 กุมภาพันธ์ 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมอาคาร S1-507 วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมจัดโครงการสร้างนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการฯ และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมจากหลากหลายหน่วยงาน รวมถึงภาคเอกชนแ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา