โลโก้เว็บไซต์ 2022-02-18 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2022-02-18

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินงานพัฒนาการแก้ปัญหาการอ่านและการเขียนภาษาไทยของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร วันที่ 17 ก.พ. 2565 ณ เหล่ากาชาด จังหวัดน่าน
ศุกร์ 18 กุมภาพันธ์ 2565 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 17 ก.พ. 2565 ดร.กิจจาณัฏฐ์ ตั้งจิตนุสรณ์ หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย อ.จารุนันท์ เมธะพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป และ อ.ขนิษฐา สุวรรณประชา หัวหน้าศูนย์ภาษา ได้รับมอบหมายจากผู้ช่วยอธิการบดี มทร. ล้านนา น่าน ให้เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินงานพัฒนาการแก้ปัญหาการอ่านและการเขียนภาษาไทยของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ณ เหล่ากาชาด จังหวัดน่าน ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานและเยี่ยมชม สถช. และ วทส. จาก มทร.สุวรรณภูมิ
ศุกร์ 18 กุมภาพันธ์ 2565 / ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน รวมถึงวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ และห้องปฏิบัติการ สำหรับจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อศึกษาแนวทางดำเนินการจัดตั้งวิทยาลัยเท... >> อ่านต่อ


ทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS) ประจำปี 2565
ศุกร์ 18 กุมภาพันธ์ 2565 / ข่าวทุน/วิจัย

     สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาฯ ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS) ประจำปี 2565 รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนประสงค์จะมอบให้แก่ข้าราชการ บุคลากรในสถานศึกษาหรือมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยทุนการศึกษาที่มอบให้แก่ประเทศไทย มีจำนวน 13 ทุน ได้แก่ 1) ทุนระดับปริญญาโท จำนวน 5 ทุน >> อ่านต่อ


ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ศุกร์ 18 กุมภาพันธ์ 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวทุน/วิจัย

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มีความประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการตามกรอบยุทธศาสตร์การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยสามารถยื่นขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ http://project.enconfund.go.th >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา