โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานและเยี่ยมชม สถช. และ วทส. จาก มทร.สุวรรณภูมิ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

มทร.ล้านนา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานและเยี่ยมชม สถช. และ วทส. จาก มทร.สุวรรณภูมิ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 กุมภาพันธ์ 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 999 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน รวมถึงวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ และห้องปฏิบัติการ สำหรับจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อศึกษาแนวทางดำเนินการจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)

 

โดยในช่วงเช้า ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย อรัญชัย ผู้ช่วยอธิการบดี และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) เพื่อศึกษาขั้นตอนและวิธีการจัดตั้งสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (สถช.) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นผู้กล่าวแนะนำการดำเนินงานของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ในการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงนำคณะศึกษาดูงานฯ เยี่ยมชมหอเกียรติยศ ห้องคลังความรู้ชุมชน และบูธจัดแสดงผลงานจากโครงการภายใต้การดำเนินงานของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้แก่ โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มทร.ล้านนา, โครงการ ITAP, โครงการคลินิกเทคโนโลยี, โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และบูธจัดแสดงผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อการเรียนรู้ พร้อมสาธิตกระบวนการพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาของศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเซรามิก หนึ่งในงานศูนย์เรียนรู้สู่การปฏิบัติภายใต้การดำเนินงานของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ณ อาคารวิจัยและพัฒนาภูมิปัญญา ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)

 

ต่อจากนั้น ในช่วงบ่าย ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ และคณะผู้บริหารและบุคลากร ตลอดจนผู้แทนนักศึกษาวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานฯ กล่าวแนะนำหลักสูตรโรงเรียนเตรียมและสหวิทยาการ (ภาพรวม) ภาคภาษาไทย/ภาคภาษาอังกฤษ พร้อมนำเยี่ยมชมหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์  หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์  หลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ หน่วยวิจัยและสนามไฟฟ้า RUEE และ โรงฝึกปฏิบัติการฯ (เครื่องมือกล/โรงต้นกำลัง/งานไม้ ฯลฯ) และสรุปการดำเนินงาน รวมถึงร่วมพูดคุยปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งวิทยาลัยฯ (โรงเรียนเตรียมฯ) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)

 

ข้อมูล สำนักงานผู้อำนวยการ สถช.
ภาพ รัตนาภรณ์ สารภี, วีรวิทย์ ณ วรรณมา
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา