โลโก้เว็บไซต์ 2022-03-02 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2022-03-02

มทร.ล้านนา ร่วมสนับสนุนสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ พัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษา สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
พุธ 2 มีนาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

           วันที่ 2 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลงนามความร่วมมือทางวิชาการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการด้านการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการและการสร้างนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ โดยนายประจักษ์ ทาสี ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ ซึ่งการลงนามครั้งนี้รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึ... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับผู้บริหารจากธนาคารแห่งประเทศไทยในโอกาสเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Fin. ดี We Can Do!!! Season 3
พุธ 2 มีนาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมอาคาร S1-202 วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยอาจารย์ช่อทิพย์ นิมิตรกุล หัวหน้าหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ และอาจารย์มนสิชา พิชัยพรหม อาจารย์ประจำหอพักนักศึกษา พร้อมตัวแทนนักศึกษาฯ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ ในโอกาสให้เกียรติเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Fin. ดี We Can Do!!! Season 3 ทั้งนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยฯ ที่ได้รับรางวัลฯ ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
พุธ 2 มีนาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 2 มีนาคม 2565 ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินิจ เนื่องภิรมย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และคณาจารย์ บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์  วางพานพุ่มในพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาราช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งมาตรฐานฝีมือช่างไทยเนื่องในวัน “มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2565” ณ ห้องประชุม 911 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา