โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับผู้บริหารจากธนาคารแห่งประเทศไทยในโอกาสเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Fin. ดี We Can Do!!! Season 3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับผู้บริหารจากธนาคารแห่งประเทศไทยในโอกาสเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Fin. ดี We Can Do!!! Season 3

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 มีนาคม 2565 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 997 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมอาคาร S1-202 วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยอาจารย์ช่อทิพย์ นิมิตรกุล หัวหน้าหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ และอาจารย์มนสิชา พิชัยพรหม อาจารย์ประจำหอพักนักศึกษา พร้อมตัวแทนนักศึกษาฯ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ ในโอกาสให้เกียรติเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Fin. ดี We Can Do!!! Season 3 ทั้งนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยฯ ที่ได้รับรางวัลฯ

ทั้งนี้ การจัดโครงการดังกล่าว ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมทักษะและวินัยทางการเงินแก่นักศึกษาอาชีวศึกษา อันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมทางการเงินที่เหมาะสมให้เยาวชนอาชีวศึกษาสามารถรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ในอนาคตได้อย่างมั่นคงโดยจัดประกวดผลงานส่งเสริมความรู้ทางการเงินภายใต้โครงการ Fin. ดี We Can Do!!! (Fin. ดีฯ) บนแนวคิด “ผลงานของคนอาชีวะเพื่อคนอาชีวะ” ซึ่งโครงการนี้มุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยเยาวชนอาชีวศึกษาจะได้รับการบ่มเพาะความรู้ทางการเงินและทักษะที่จำเป็น เพื่อให้สามารถคิดค้นแนวทางและลงมือจัดการกับประเด็นทางการเงินที่เกิดขึ้นภายในสถานศึกษาได้ รวมถึงสร้างแกนนำจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้เกิดเครือข่ายที่ยั่งยืนในการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ภาพ : นิพนธ์ เขื่อนแก้วออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา