โลโก้เว็บไซต์ 2022-11-08 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2022-11-08

วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถานทูตนิวซีแลนด์ ในโอกาสเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน
อังคาร 8 พฤศจิกายน 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทุน/วิจัย

วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ดร.จรรยาวรรธน์ ตัณเจริญรัตน์ วุฒิจำนงค์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมคณาจารย์ วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถานทูตนิวซีแลนด์ ได้รับเกียรติจาก คุณจารุวรรณ พงษ์จารุวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา สถานทูตนิวซีแลนด์ และ คุณ Tony O'Brien International Business Development Director จาก Te Pūkenga – New Zealand ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยฯ ทั... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ครอง อันดับ 3 สถาบันการศึกษาที่มีอัตราชำระหนี้ดีที่สุดของประเทศ
อังคาร 8 พฤศจิกายน 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

         ตามที่กองทุนกุ้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ได้ประกาศรายชื่อสถาบันการศึกษาที่มีอัตราชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับแรกของประเทศ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาอยู่ในลำดับที่ 3 ขแงประเทศ          ประธานรัฐสภาส่งสารแสดงความชื่นชมและให้กำลังใจ ความว่า  “ผมขอแสดงความชื่นชมท่านอธิการบดีและบุ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ จำนวน 3 ราย
อังคาร 8 พฤศจิกายน 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553 หลักเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการกำหนดระดับ ตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2554 และหลักเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินเ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือกับสถาบันปิดทองหลังพระฯ ประกาศเจตนารมณ์ในการร่วมกันสืบสาน ต่อยอด การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบปิดทองหลังพระฯ จังหวัดน่าน
อังคาร 8 พฤศจิกายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

     วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน , ผู้แทนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน , สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดน่าน , สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน , องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ , องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม , องค์การบริหารส่วนตำบลขุนน่าน , เทศบาลตำบลยอด , องค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน , ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดย ผศ.ดร.วิโรจน... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา