โลโก้เว็บไซต์ 2022-12-09 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2022-12-09

มทร.ล้านนา ดึงภาคอุตสาหกรรมร่วมพัฒนาการศึกษา เปิดเวทีหารือความร่วมมือร่วมกันผลิตบัณฑิตตอบโจทย์อุตสาหกรรม
ศุกร์ 9 ธันวาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

           วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายกอบชัย สังข์สิทธิ์สวัสด์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในการประชุม หารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และภาคีเครือข่ายภาคอุตสาหกรรม เพื่อเชื่อมโยงในการผลิตบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการและตอบโจทย์อุตสาหกรรม S-Curve และ New S-Curve เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือในการผลิตนักศึกษาในคณะต่าง  ๆ ของ มทร.ล้านนา เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโ... >> อ่านต่อ


รางวัล Wenhui Award 2022 Education Innovations for Learning Recovery
ศุกร์ 9 ธันวาคม 2565 / ข่าวบริการ

     องค์การยูเนสโก ประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัล Wenhui Award 2022 ภายใต้หัวข้อ Education Innovations for Learning Recovery ซึ่งจะมอบให้กับบุคคลหรือสถาบันที่ได้สร้างนวัตกรรมด้านการศึกษาที่มีความโดดเด่นในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก จำนวน 2 รางวัล ผู้ชนะรางวัลจะได้รับประกาศนียบัตร และเงินรางวัล จำนวน 20,000 เหรียญสหรัฐฯ โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ เป็นบุคคลหรือสถาบันจากประเทศสมาชิกยูเนสโกในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ได้ริเริ่ม พัฒนา และดำเนินการด้านนวัตกร... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยฯ ให้การต้อรับผู้บริหารและคณะฯ มทร.ล้านนา เชียงราย ในโอกาสเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ
ศุกร์ 9 ธันวาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม อาคาร S1-202 วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ ให้การต้อนรับผู้บริหาร และคณะฯ มทร.ล้านนา เชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย พร้อมคณะดำเนินงานฯ ในโอกาสเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยเน้นหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ รวมถึงหารือแนว... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา