โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ ให้การต้อรับผู้บริหารและคณะฯ มทร.ล้านนา เชียงราย ในโอกาสเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยฯ ให้การต้อรับผู้บริหารและคณะฯ มทร.ล้านนา เชียงราย ในโอกาสเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 ธันวาคม 2565 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 158 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม อาคาร S1-202 วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ ให้การต้อนรับผู้บริหาร และคณะฯ มทร.ล้านนา เชียงราย

นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย พร้อมคณะดำเนินงานฯ

ในโอกาสเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยเน้นหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ รวมถึงหารือแนวทางในการบริหารจัดการหลักสูตรฯ และในโอกาสเดียวกันนี้ ได้ทำความตกลงร่วมมือในการเปิดหลักสูตร ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2566

ช่วงสายของวันเดียวกัน คณะผู้บริหารฯ ได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ของหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ณ อาคาร S2 ชั้น 4 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา