โลโก้เว็บไซต์ 2023-03-30 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2023-03-30

วิทยาลัยฯ มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ส่วนราชการในพื้นที่ อ.ดอยสะเก็ด เพื่อป้องกันฝุ่น PM 2.5
พฤหัสบดี 30 มีนาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบริการ

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 ณ ส่วนราชการ อ.ดอยสะเก็ด ด้วยปัญหาฝุ่นควัน pm2.5 ที่ทวีความรุนแรงอยู่ ณ ขณะนี้ ในพื้นที่ อ.ดอยสะเก็ด ทางวิทยาลัยฯ จึงเป็นห่วงสุขภาพประชาชนในละแวกดังกล่าว ทั้งนี้จึงได้จัดหาหน้ากากอนามัย เพื่อช่วยเหลือและมอบให้แก่ส่วนราชการ ในพื้นที่ อ.ดอยสะเก็ด และส่งมอบต่อไปให้แก่ประชาชนในพื้นที่ฯ เพื่อป้องกันฝุ่น PM 2.5 โดย ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย นส... >> อ่านต่อประชาสัมพันธ์คู่มือการโฆษณาเครื่องสำอาง
พฤหัสบดี 30 มีนาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้จัดทำคู่มือการโฆษณาเครื่องสำอาง เพื่อให้ผู้ทำการโฆษณาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโฆษณาเครื่องสำอางได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ในการนี้ทางศูนย์บ่มเพาะจึงขอประชาสัมพันธ์ คู่มือการโฆษณาเครื่องสำอาง เพื่อให้บุคลาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้รับทราบ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดคู่มือดังกล่าวได้จาก https://drive.google.com/file/d/1WWCBfHuAa4hVJmKHX0yqmjZyhwV24Ywc/view >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา