โลโก้เว็บไซต์ 2023-08-24 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2023-08-24

วิทยาลัยฯ เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565
พฤหัสบดี 24 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. - 16.00 น. ณ อาคาร S1 ชั้น 2 ห้องประชุม S1-202 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้มีการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและนวัตกรรมการผลิตอาหาร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 1) รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ ประธานกรรมการ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรลาศ ดอนชัย กรรมการ 3) นางนพรัตน์ เตชะพันธ์รัต... >> อ่านต่อ


สำนักงานอธิการบดี จัดทำแผนปฏิบัติราชการ เดินหน้าพัฒนาคน พัฒนางาน พร้อมเป็นหน่วยงานนำร่องของมหาวิทยาลัย
พฤหัสบดี 24 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่  24 สิงหาคม 2566 ดร.ศิรประภา ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในส่วนของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานอธิการบดี เพื่อวางแผนการดำเนินงานร่วมกันและมุ่งสู่เป้าหมายในการกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2567 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และนำไปสู่การกำหนดผลลัพธ์ในการทำงานของหน่วยงานภายใต้สำนักงานอธิการบดีต่อไป จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2566 โรงแรมดวงตะวัน เชี... >> อ่านต่อ


บ.มูระตะ เดินทางเข้าหารือการผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง ร่วมกับ มทร.ล้านนา รองรับการขยายตัวอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใน Smart Phone และ ยานยนต์ EV
พฤหัสบดี 24 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

   บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด  เดินทางเข้าประชุมร่วมกับคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ภายใต้ความร่วมมือการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่สมรรถนะสูงตอบโจทย์การเติบโตของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในสมาร์ทโฟน และอุปกรณ์ควบคุมรถ EV ควบคู่กับการยกระดับภาษาอังกฤษรองรับการขยายฐานการผลิตในต่างประเทศ      วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ พิมลธนสิทธิ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา