โลโก้เว็บไซต์ สอบสัมภาษณ์ รอบ Pre-66 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

สอบสัมภาษณ์ รอบ Pre-66

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 15 ตุลาคม 2565 โดย นิพนธ์การสอบสัมภาษณ์ รอบ Pre-Entrance ปีการศึกษา 2566
สำหรับผู้ที่มี รายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบ Pre-Entrance ปีการศึกษา 2566  


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา