โลโก้เว็บไซต์ ค่าย Design Thinking and Communication ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ค่าย Design Thinking and Communication ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 พฤศจิกายน 2565 โดย นิพนธ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมค่าย Design Thinking and Communication ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
วันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณาจารย์วิทยาลัยฯ เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมค่าย Design...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา