โลโก้เว็บไซต์ วทสต้อนรับผู้บริหารมทรล้านนาเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วทสต้อนรับผู้บริหารมทรล้านนาเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 ธันวาคม 2565 โดย นิพนธ์วิทยาลัยฯ ให้การต้อรับผู้บริหารและคณะฯ มทร.ล้านนา เชียงราย ในโอกาสเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ
วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม อาคาร S1-202 วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ ให้การต้อนรับผู้บริหาร และคณะฯ มทร.ล้านนา เชียง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา